technologieAV - portal ekspertów branży telewizyjnej i radiowej

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy technologieAV udostępniany pod adresem technologieav.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis internetowy technologieAV, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
 4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych Serwisu internetowego technologieAV, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik, w jakikolwiek sposób korzystający z Serwisu internetowego, oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. W Serwisie internetowym mogą znaleźć się serwisy i usługi firm lub osób trzecich. Zasady korzystania z nich przez Użytkowników określają regulaminy i inne dokumenty udostępniane przez te podmioty. Administrator Serwisu internetowego nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a tymi podmiotami.
 8. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka prywatności i cookies, do której można uzyskać dostęp poprzez odnośnik dostępny w stopce Serwisu internetowego lub bezpośrednio pod adresem technologieav.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies.

2. Definicje

 1. Serwis internetowy – strona internetowa technologieAV dostępna pod adresem technologieav.pl.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego.
 3. Administrator – Patryk Bierski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą floydMEDIA Patryk Bierski z siedzibą pod adresem ul. Popiołka 11/2, 43-400 Cieszyn, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – NIP: 548-207-20-57, REGON: 240170733.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w jakikolwiek sposób korzystająca z Serwisu internetowego, w tym z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 5. Konto – wirtualna przestrzeń w Serwisie internetowym przeznaczona dla Użytkownika po jego poprawnym zalogowaniu się, umożliwiająca dostęp do dodatkowych zasobów Serwisu internetowego.
 6. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik posiadający Konto w Serwisie internetowym.
 7. Użytkownik niezarejestrowany – Użytkownik nieposiadający Konta w Serwisie internetowym.
 8. Formularz kontaktowy – formularz dostępny w Serwisie internetowym technologieAV umożliwiający Użytkownikowi kontakt z Administratorem poprzez pocztę elektroniczną.
 9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 10. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, animacje, wideo i inne materiały multimedialne, w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych opublikowane w Serwisie internetowym.
 11. Forum dyskusyjne – platforma elektroniczna umożliwiająca Użytkownikom zarejestrowanym na zadawanie pytań, odpowiadania, komentowania i oceniania innych wypowiedzi.
 12. Serwis społecznościowy – platforma elektroniczna udostępniana przez podmioty trzecie, umożliwiająca m.in. dzielenie się odnośnikami do artykułów, prezentowania swoich opinii, utrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami itp.

3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Użytkownicy mają możliwość zarejestrowania się w Serwisie internetowym, czyli utworzenia Konta użytkownika pod wybraną przez niego unikalną nazwą (nickiem), przy czym jeden Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto.
 2. Użytkownicy rejestrujący Konto w Serwisie internetowym wyrażają zgodę na otrzymywanie od Administratora wiadomości e-mail niezbędnych do realizacji Usług, w szczególności służących potwierdzeniu założenia lub usunięcia Konta, dotyczących działania Serwisu internetowego, informujących o zmianach Regulaminu lub Polityki prywatności i cookies.
 3. Użytkownicy niezarejestrowani mają możliwość:
  1. przeglądania wybranych Materiałów publikowanych na stronach Serwisu internetowego,
  2. korzystania z wyszukiwarki Materiałów na podstawie podanych fraz lub według popularnych słów kluczowych,
  3. przeglądania komentarzy do Materiałów,
  4. przeglądania ocen Materiałów,
  5. przeglądania wybranych sekcji Forum dyskusyjnego,
  6. udostępniania odnośników do Materiałów w Serwisach społecznościowych,
  7. korzystania z Formularza kontaktowego.
 4. Za pośrednictwem Serwisu internetowego Administrator umożliwia Użytkownikom zarejestrowanym korzystanie z następujących Usług:
  1. przeglądania wszystkich Materiałów publikowanych na stronach Serwisu internetowego,
  2. korzystania z wyszukiwarki Materiałów na podstawie podanych fraz lub według popularnych słów kluczowych,
  3. przeglądania i dodawania komentarzy do Materiałów,
  4. oceniania Materiałów,
  5. przeglądania wszystkich sekcji Forum dyskusyjnego, zamieszczania na nim pytań i odpowiedzi, dodawania komentarzy, wystawiania ocen i wyszukiwania informacji,
  6. subskrypcji za pomocą poczty elektronicznej powiadomień o nowych aktywnościach w wybranej sekcji lub konkretnym wątku Forum dyskusyjnego,
  7. udostępniania odnośników do Materiałów w Serwisach społecznościowych,
  8. edycji własnego profilu użytkownika,
  9. korzystania z Formularza kontaktowego.
 5. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Serwisie internetowym treści reklamowych. Mogą one być personalizowane i dostosowywane do zainteresowań Użytkowników w oparciu o ich aktywność w internecie.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie internetowym treści w przypadku stosowania przez tych Użytkowników środków (w szczególności oprogramowania) wpływających na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie internetowym, w tym ograniczającego lub blokującego publikację określonych treści.

4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis internetowy jest bezpłatne.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać prawa, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich, i ponosi wyłączną odpowiedzialność na zamieszczenie na łamach Serwisu internetowego jakichkolwiek treści naruszających prawo.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w internecie. Niedozwolone jest publikowanie treści:
  1. o charakterze bezprawnym,
  2. powszechnie uznanych za obraźliwe, niezgodnych z dobrymi obyczajami, wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy,
  3. popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne (wszelkiego rodzaju dyskryminacje),
  4. propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, używanie narkotyków i innych niedopuszczonych do obrotu środków odurzających,
  5. pornograficznych,
  6. zawierających odnośniki do zasobów internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje,
  7. o charakterze reklamowym, marketingowym lub promocyjnym.
 4. Publikowanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści niezwiązanych bezpośrednio z tematyką Serwisu internetowego, w szczególności na Forum dyskusyjnym i w komentarzach do artykułów, jest niedozwolone.
 5. Zakazana jest nieautoryzowana ingerencja w kod odpowiedzialny za działanie Serwisu internetowego, powiązanych z nim baz danych, a także wszelkie czynności mogące zagrozić poprawnemu działaniu Usług czy naruszających bezpieczeństwo Serwisu internetowego lub jego Użytkowników.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób korzystania z Serwisu internetowego, w tym udostępniane przez siebie treści, szkody wynikające z naruszeń Regulaminu lub przepisów prawa.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia starań, aby nie dopuścić do nieautoryzowanego dostępu do swojego Konta, w szczególności do udostępnienia swojego hasła dostępowego.
 8. Użytkownik oświadcza, że jest świadom zagrożeń występujących w internecie, w tym możliwości włamań do systemu Użytkownika, kradzieży danych, przekierowań do stron zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem lub zawierających niezgodne z prawem treści.
 9. Administrator dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu internetowego było zgodne z Regulaminem.
 10. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do Serwisu internetowego i wchodzących w jego skład Usług.
 11. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu internetowego
  1. systemy operacyjne: Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.4, Google Android 4.4, lub iOS 7,
  2. łącze internetowe o przepustowości 1 Mb/s,
  3. przeglądarki internetowe z włączoną obsługą plików cookie, skryptów JavaScript i protokołu szyfrowania SSL: Microsoft Internet Explorer 10, Microsoft Edge 42, Mozilla Firefox 53, Google Chrome 49, Opera 54 lub Apple Safari 4.
 12. W celu utworzenia Konta Użytkownika niezbędne jest posiadanie dostępu do poczty elektronicznej, ze względu na konieczność podania adresu e-mail, na który zostanie przesłany link aktywacyjny.
 13. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas niezbędny do ich wykonania.

5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi o charakterze ciągłym i bezterminowym.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres k o n t a k t @ t e c h n o l o g i e a v . p l .
 3. Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. Wypowiedzenie umowy prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 5. Administrator i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności danych Użytkowników Serwisu Internetowego, stosując odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.
 2. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników, zasady gromadzenia danych, wykorzystanie plików cookies i inne kwestie związane z prywatnością w Serwisie internetowym reguluje Polityka prywatności i cookies dostępna w stopce Serwisu internetowego lub bezpośrednio pod adresem technologieav.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies.

7. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Serwisu internetowego Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres k o n t a k t @ t e c h n o l o g i e a v . p l . W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji przez Administratora zalecane jest podanie jak największej ilości informacji i przedstawienie okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, z wyjątkiem szczególnie skomplikowanych przypadków, gdzie termin ten może zostać wydłużony do 30 dni.
 3. Odpowiedź Administratora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny zaproponowany przez Użytkownika i zaakceptowany przez Administratora sposób.

8. Własność intelektualna

 1. Materiały publikowane w Serwisie internetowym podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.)
 2. Prawa do Materiałów, utworów i znaków towarowych udostępnionych w Serwisie internetowym przysługują Administratorowi lub osobom trzecim. Użytkownicy nie nabywają tych praw, korzystając z Serwisu internetowego.
 3. Bez zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i rozpowszechnianie Materiałów lub ich fragmentów opublikowanych na łamach Serwisu internetowego, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
 4. Korzystanie z Materiałów udostępnionych w Serwisie internetowym możliwe jest wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
 5. W przypadku publikowania jakichkolwiek Materiałów w Serwisie internetowym, w szczególności na Forum dyskusyjnym i w komentarzach do artykułów, Użytkownik oświadcza, że treści te nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby te Materiały mogły zostać opublikowane w Serwisie internetowym bez naruszania jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich.

9. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy. Wprowadzane modyfikacje będą komunikowane Użytkownikom Serwisu internetowego z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Pytania i komentarze dotyczące Regulaminu prosimy kierować na adres k o n t a k t @ t e c h n o l o g i e a v . p l .
 6. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Serwisie Internetowym pod odnośnikiem zamieszczonym w stopce lub bezpośrednio pod adresem technologieav.pl/regulamin.

 

 

#technologieAV

Szanowny Użytkowniku,
portal technologieAV wykorzystuje na swoich stronach pliki cookies w celu usprawnienia działania usług, gromadzenia i analizy danych statystycznych oraz w celach marketingowych. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności i cookies, a także Regulaminem portalu. Znajdziesz tam m.in. informacje o oferowanych przez nas usługach, sposobie w jaki przetwarzamy twoje dane osobowe, kto jest ich administratorem oraz o możliwości zablokowania plików cookies w twojej przeglądarce internetowej. Kliknięcie „Akceptuję” lub dalsze korzystanie z portalu oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności i cookies.
Więcej informacji Akceptuję >>