technologieAV - portal ekspertów branży telewizyjnej i radiowej

Polityka prywatności i cookies

Informacje ogólne

 1. W niniejszym dokumencie znajdują się zasady dotyczące polityki prywatności i plików cookies obowiązujące w serwisie internetowym technologieAV, dostępnym pod adresem technologieav.pl (dalej zwanym Serwisem internetowym).
 2. Administratorem Serwisu internetowego i administratorem danych jest Patryk Bierski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą floydMEDIA Patryk Bierski z siedzibą pod adresem ul. Popiołka 11/2, 43-400 Cieszyn, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – NIP: 548-207-20-57, REGON: 240170733.
 3. Przetwarzanie gromadzonych za pośrednictwem Serwisu internetowego danych osobowych odbywa się na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Administrator czyni odpowiednie starania w celu poszanowania prywatności i ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Administrator gromadzi niektóre informacje dobrowolnie podane przez osoby korzystające z Serwisu internetowego (dalej zwane Użytkownikami) celem pomiaru satysfakcji Użytkowników, udoskonalania prezentowanych treści oraz prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych, przy czym ich wykorzystanie odbywa się w zgodzie z obowiązującym prawem. Administrator może również zapisywać informacje o czynnościach wykonywanych przez Użytkownika w Serwisie internetowym, dane związane z urządzeniem, oprogramowaniem i połączeniem internetowym Użytkownika, za pomocą których Użytkownik uzyskał dostęp do Serwisu internetowego, w tym adresów IP, z których nastąpiło połączenie (adres Użytkownika lub dostawcy internetowego), rodzaju przeglądarki i nazwy systemu operacyjnego. Powyższe dane zbierane są w celach statystycznych, służących do zapewnienia bezpieczeństwa, optymalizacji działania serwerów, diagnozowaniu problemów technicznych i lepszego dostosowania Serwisu internetowego do potrzeb Użytkowników. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 2. Korzystanie z Serwisu internetowego może odbywać się w sposób anonimowy, przy czym, w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług, może być konieczne zarejestrowanie Użytkownika poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego, co wiąże się z koniecznością podania następujących informacji (podstawa prawna: udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz zakres niezbędny do realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
  1. nazwy użytkownika (nicku),
  2. imienia,
  3. adresu e-mail.
 3. Użytkownicy Serwisu internetowego podczas rejestracji lub po jej przeprowadzeniu w ustawieniach swojego profilu mogą opcjonalnie przechowywać następujące dane:
  1. zajmowany segment rynku,
  2. wykonywany zawód, pełnioną funkcję,
  3. zdjęcie profilowe (awatar),
  4. pseudonim,
  5. informacje o sobie (notkę biograficzną),
  6. odnośniki do strony internetowej i wybranych profili społecznościowych.
 4. Dane Użytkowników zbierane są w przypadku korzystania z formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie internetowym (podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Usługa wymaga podania następujących danych:
  1. imię,
  2. adres e-mail.
 5. Przekazanie danych osobowych Administratorowi Serwisu internetowego jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania niekórych z nich podczas rejestracji konta lub wypełniania formularza kontaktowego uniemożliwi wykonanie tych usług.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę, dane osobowe mogą być profilowane, czyli przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu analizy i prognozy jego zachowań lub preferencji (podstawa prawna: udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zewnętrzni dostawcy usług związanych z marketingiem i reklamą mogą wykorzystywać ten mechanizm w celu wyświetlania Użytkownikowi dopasowanych do jego preferencji treści reklamowych również poza stronami Serwisu internetowego (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności danych Użytkowników Serwisu internetowego, stosując odpowiednie środki organizacyjne i techniczne. Dane przetwarzane są w sposób, który zabezpiecza przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, nieuprawnioną modyfikacją oraz innymi, niezgodnymi z obowiązującym prawem działaniami.
 8. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika, z którego uzyskuje dostęp do Serwisu internetowego a serwerem, na którym Serwis internetowy się znajduje, prowadzona jest w formie zaszyfrowanej dzięki zainstalowanemu certyfikatowi SSL.
 9. Użytkownicy mają następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych (podstawa prawna – art. 15 RODO),
  2. prawo do sprostowania danych osobowych (podstawa prawna – art. 16 RODO),
  3. prawo przenoszenia danych osobowych (podstawa prawna – art. 20 RODO),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (podstawa prawna – art. 18 RODO),
  5. prawo do cofnięcia zgody (podstawa prawna – art. 7 ust. 3 RODO),
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa prawna – art. 21 RODO),
  7. prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. „bycia zapomnianym” (podstawa prawna – art. 17 RODO).
 10. Żądania użytkowników związane z wymienionymi wyżej prawami będą realizowane tak szybko jak to możliwe.
 11. Żądanie usunięcia podanych wcześniej przez Użytkownika danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, zostanie wykonane, o ile nie naruszy to innych obowiązujących przepisów prawa, np. ustalenia odpowiedzialności Użytkownika za działania niezgodne z prawem lub Regulaminem Serwisu internetowego.
 12. Wniesienie przez Użytkownika żądania o zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych przez Administratora może spowodować brak możliwości świadczenia pewnych usług Serwisu internetowego. Z tego względu, taka decyzja będzie równoważna z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie tych usług przez Administratora.
 13. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, realizującym niektóre funkcjonalności wykorzystane w Serwisie internetowym, w szczególności dostawcy usług hostingu.
 14. Niektóre usługi oferowane w Serwisie internetowym mogą się wiązać z przetwarzaniem przez Administratora lub podmioty współpracujące danych, niebędących danymi osobowymi.
 15. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 16. W przypadku zgłaszania przez Użytkowników nieprawidłowości związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego, Administrator może wymagać podania określonych danych osobowych oraz technicznych informacji związanych z połączeniem internetowym. Administrator w takich przypadkach zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.
 17. Dane osobowe podane przez Użytkownika mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, jeżeli dotyczą one sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 18. Dane osobowe zostaną przekazane uprawnionym organom państwowym w przypadku otrzymania przez Administratora stosownego żądania ich udostępnienia.
 19. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłaszania do Administratora skarg, wniosków i zapytań dotyczących jego danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 20. Osoba, która stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Technologia „cookies” (tzw. „ciasteczka”)

 1. Administrator zastrzega, że wykorzystuje technologię „cookies” do przechowywania niewielkich porcji informacji w urządzeniu Użytkownika, za pomocą którego uzyskuje on dostęp do Serwisu internetowego. Dane te mają postać plików i mogą być zapisywane, modyfikowane lub odczytywane w celu umożliwienia poprawnego i spersonalizowanego działania stron Serwisu internetowego, automatycznego uzupełniania formularzy, identyfikacji Użytkowników, poznania ich zachowań oraz potrzeb. „Cookies” mogą zostać użyte w celu gromadzenia danych statystycznych, promocji Serwisu internetowego oraz emisji reklam.
 2. Pliki „cookies” wykorzystywane są również przez inne podmioty, w celu realizacji usług, z których korzysta Administrator do prowadzenia Serwisu internetowego:
  1. Google Inc z siedzibą w USA – narzędzia analityczne i statystyczne Google Analytics, narzędzia reklamy internetowej i profilowania użytkowników Google Ads oraz Google AdSense, narzędzia oznaczania treści i analizy działania stron Google Tag Manager oraz Google Search Console, popularyzacja Serwisu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Google+ pod adresem plus.google.com (polityka ochrony prywatności dostępna pod adresami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners),
  2. Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii – narzędzia umożliwiające popularyzację Serwisu internetowego w serwisie Facebook pod adresem facebook.com (polityka ochrony prywatności dostępna pod adresem https://www.facebook.com/help/cookies),
  3. Twitter Inc. z siedzibą w USA – narzędzia umożliwiające popularyzację Serwisu internetowego w serwisie Twitter pod adresem twitter.com (polityka ochrony prywatności dostępna pod adresem https://support.twitter.com/articles/20170514),
  4. LinkedIn Corporation z siedzibą w USA lub LinkedIn Ireland U.C. z siedzibą w Irlandii – narzędzia umożliwiające popularyzację Serwisu internetowego w serwisie LinkedIn pod adresem linkedin.com (polityka ochrony prywatności dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy),
  5. Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – narzędzia reklamy internetowej (polityka ochrony prywatności dostępna pod adresem https://pp.ceneo.pl/polityka-plikow-cookies).
 3. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika, w szczególności nie pozwalają na uruchamianie złośliwego oprogramowania lub pobierania z urządzenia Użytkownika poufnych informacji, takich jak dane osobowe.
 4. Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”: sesyjne, które po zakończeniu sesji działania przeglądarki są usuwane z urządzenia, oraz trwałe, pozostające w urządzeniu do momentu ich skasowania przez przeglądarkę lub Użytkownika.
 5. Informacje zawarte w plikach „cookies” gromadzone są dla potrzeb Administratora, ale mogą być dostępne również dla innych podmiotów.
 6. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z technologii „cookies”, poprzez zmianę odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej, za pomocą której uzyskuje dostęp do Serwisu internetowego. Administrator zastrzega jednak, że wyłączenie „cookies” może spowodować brak możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach lub dokumentacji używanego oprogramowania. Instrukcje dla najpopularniejszych przeglądarek:
  1. Internet Explorer – http://support.microsoft.com/kb/196955,
  2. Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy,
  3. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,
  4. Safari – http://support.apple.com/kb/PH5042,
  5. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/protect-your-privacy/cookies,
  6. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html.
 7. Przetwarzanie danych Użytkownika przez wykorzystywany w Serwisie internetowym system Google Analytics może zostać wyłączone za pomocą dedykowanego narzędzia Google udostępnianego na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 8. Dodatkowe informacje o mechanizmie „cookie” są dostępne między innymi na stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia zamieszczone w tym dokumencie odnoszą się wyłącznie do Serwisu internetowego prowadzonego przez Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone na stronach Serwisu internetowego odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście do stron zewnętrznych, w szczególności za obowiązujące na nich zasady ochrony prywatności.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce prywatności i cookies w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy. Wprowadzane modyfikacje będą komunikowane Użytkownikom Serwisu internetowego z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Pytania oraz uwagi dotyczące Polityki prywatności i cookies prosimy kierować na adres: k o n t a k t @ t e c h n o l o g i e a v . p l
 4. Aktualna treść polityki prywatności dostępna jest w Serwisie internetowym pod odnośnikiem zamieszczonym w stopce lub bezpośrednio pod adresem technologieav.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies.

 

 

#technologieAV

Szanowny Użytkowniku,
portal technologieAV wykorzystuje na swoich stronach pliki cookies w celu usprawnienia działania usług, gromadzenia i analizy danych statystycznych oraz w celach marketingowych. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności i cookies, a także Regulaminem portalu. Znajdziesz tam m.in. informacje o oferowanych przez nas usługach, sposobie w jaki przetwarzamy twoje dane osobowe, kto jest ich administratorem oraz o możliwości zablokowania plików cookies w twojej przeglądarce internetowej. Kliknięcie „Akceptuję” lub dalsze korzystanie z portalu oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności i cookies.
Więcej informacji Akceptuję >>